Ouders en school

Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van:

 

  • De ouderavonden (informatieavonden en rapportageavonden)
  • De schoolgids   (deze vindt u hier)
  • Deze website
  • Schoudercom blogs en nieuwsberichten
  • Incidentele brieven

U kunt contacten met de school onderhouden door middel van:

  • Schoolbezoeken
  • Het bijwonen van de vergaderingen van de ouderraad of MR
  • Ondersteuning bij excursies en dergelijke
  • Schoudercom, het school-ouder communicatie platform.

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan op schoolniveau. In de Medezeggenschapsraad worden alle beleidsdocumenten van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. Het reglement medezeggenschap treft u aan op de site van Stichting Acis. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 


 

Ouderraad en ouderbijdrage (OR)
De ouderraad bestaat uit actieve ouders. De leden van onze ouderraad organiseren samen met het team diverse festiviteiten, zoals: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, schoolreis en afscheidsavond groep 8. 

Het basisonderwijs is gratis in ons land. De genoemde evenementen, die bij een fijne basisschool thuis horen, worden echter niet door de overheid bekostigd. Daarom vraagt de ouderraad van onze school jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Voor dit schooljaar is het bedrag bepaald op €30,- per leerling. Mocht u de vrijwillige bijdrage niet voldoen, dan kan uw kind worden uitgesloten van deelname aan bepaalde festiviteiten. Wij vangen uw kind dan wel op en bieden het een alternatief programma.

 Schoolreis   Elk jaar wordt er in het voorjaar voor de leerlingen een schoolreisje georganiseerd. Over deelname door de allerjongste leerlingen aan de schoolreis wordt in overleg met ouders bepaald of zij deelnemen aan dit evenement. U ontvangt rond maart/april informatie over de bestemming en de kosten. De prijs ligt gemiddeld tussen de 25,= en 30,= euro per kind.

Schoolkamp   De leerlingen van groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op schoolkamp. De kosten hiervoor liggen rond de 80,= euro per kind.


Sponsoring   Onze school ontvangt geen structurele inkomsten uit sponsoring. Incidenteel worden giften geaccepteerd mits daar geen tegenprestatie tegenover staat.

Hulpouders   Voor allerlei activiteiten binnen de school doen wij graag een beroep op ouders. Bij excursies, schoolreizen, sportdagen of creatieve vakken kunnen wij niet zonder uw hulp. Met behulp van Schoudercom  wordt u uitgenodigd om te helpen.

Ziekte leerling   Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, verzoeken wij u om dit voor de start van de school m.b.v Schoudercom door middel van afwezigheidsmelding door te geven.

 

Informatie- en spreekavonden   Aan het begin van ieder cursusjaar wordt een algemene informatieavond gehouden waarbij de groepsleerkrachten het jaarprogramma en de leerstof toelichten. Enkele keren per jaar worden er gesprekken georganiseerd waarbij wij u willen informeren over de ontwikkelingen van uw kind aan de hand van de toetsresultaten en/of het OntwikkelingsVolgModel.

 

Data voor deze avonden vindt u in de kalender op Schoudercom, het school-ouder communicatieplatform.

 
Meer ouder-informatie vindt u in de schoolgids, die u op deze pagina kunt downloaden.

Cookies voorkeuren
Schoolwebsite door SchouderCom , ontwerp NEAR